Voorwaarden Stalling

Algemene Stallingsvoorwaarden (pdf)
ALGEMENE STALLINGSVOORWAARDEN BETUWE RECREATIE
TEN BEHOEVE VAN DE STALLINGSOVEREENKOMST TUSSEN STALLINGHOUDER EN STALLINGGEBRUIKER

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Totstandkoming van de Stallingsovereenkomst
Artikel 4. Verplichtingen Stallinghouder
Artikel 5. Brengen en halen
Artikel 6. Schade aan Stallingsobject
Artikel 7. Duur Stallingsovereenkomst en opzegging
Artikel 8. Prijs en betaling
Artikel 9. Aansprakelijkheid
Artikel 10. Wijziging van de voorwaarden
Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de volgende betekenisgebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context ondubbelzinnig een andere betekenis voortvloeit:
1. Stallinggebruiker: de natuurlijk of rechtspersoon die een Stallingsobject in bewaring geeft aan een Stallinghouder en daartoe een Stallingsovereenkomst met Stallinghouder aangaat.
2. Stallinghouder: de natuurlijk of rechtspersoon die bedrijfsmatig en voor eigen rekening en risico Stallingsobjecten van Stallinggebruiker in bewaring neemt en daartoe Stallingsovereenkomsten sluit met Stallinggebruikers.
3. Stallingsruimte: door Stallinghouder te exploiteren gebouw, ruimte of plaats zoals beschreven in de Stallingsovereenkomst.
4. Stallingsobject: het in de Stallingsovereenkomst beschreven, verrijdbare voertuig of object dat bestemd is voor recreatiedoeleinden zoals een caravan, vouwwagen of aanhanger.
5. Stallingsovereenkomst: de overeenkomst die tussen Stallinggebruiker en Stallinghouder is aangegaan in verband met debewaarneming van het Stallingsobject.
6. Stallingsprijs: de door Stallinggebruiker in het kader van de Stallingsovereenkomst per jaar verschuldigde vergoeding met betrekking tot de door Stallinghouder geleverde diensten.
7. Betuwe Recreatie: handelsnaam van Betuwe Mechanisatie v.o.f., gevestigd aan Over De Weide 8, 4115RZ Asch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 110179985.
8. Partijen: de Stallinghouder en Stallinggebruiker gezamenlijk.
9. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Stallinghouder met betrekking tot de stalling van Stallingsobjecten.
2. Eventuele voorwaarden van de Bewaargever, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door de Stallinghouder uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door de Stallinghouder gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Stallinggebruiker kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat de Stallinghouder onderhavige voorwaarden soepel toepast.
4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stallinghouder in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stallinghouder vast te stellen
nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

Artikel 3. Totstandkoming van de Stallingsovereenkomst
1. De Stallingsovereenkomst komt tot stand tussen de Stallinggebruiker en Stallinghouder, op het moment dat de Stallinggebruiker zich schriftelijk of online akkoord verklaart met de aangeboden Stallingsovereenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Artikel 4. Verplichtingen Stallinghouder
1. De Stallinghouder neemt bij bewaring van het Stallingsobject de zorg van een goed bewaarnemer in acht. Op de Stallinghouderrust in dat kader slechts een inspanningsverplichting en niet een resultaatverbintenis.
2. Het voorkomen van schade aan het Stallingsobject door onder meer sneeuwval, hagel, storm, blikseminslag, overstromingen en andere hevige weersomstandigheden of daaruit voortvloeiende schades, valt niet onder de zorgplicht van de Stallinghouder. De stalling wordt niet verwarmd om vorst en sneeuwophoping te voorkomen of tegen te gaan. Stallinghouder aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van hevige weersomstandigheden.
3. De Stallinghouder neemt het Stallingsobject op de afgesproken datum en tijdstip in bewaring en stelt het Stallingsobject op de afgesproken data en tijdstippen weer ter beschikking aan de Stallingsgebruiker. De Stallingsgebruiker dient via de website aan de Stallinghouder kenbaar maken wanneer hij het Stallingsobject wenst te brengen of op te komen halen.
4. De Stallinghouder gebruikt het Stallingsobject gedurende de looptijd van de Stallingsovereenkomst niet en geeft het niet bij derden in bewaring of in gebruik, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of op gerechtelijk bevel, bijvoorbeeld beslaglegging.

Artikel 5. Brengen of halen
1. De Stallinggebruiker verschaft zichzelf nimmer toegang tot de Stallingsruimte, tenzij met nadrukkelijke toestemming van de Stallinghouder.
2. Het transport van het Stallingsobject van buiten naar binnen de Stallingsruimte en van binnen de Stallingsruimte naar buiten, wordt door de Stallinghouder verricht. Het is de Stallinggebruiker niet toegestaan om het Stallingsobject zelf uit de Stallingsruimte te halen dan wel in de Stallingsruimte te plaatsen.
3. Het halen of brengen van het Stallingsobject dient door Stallinggebruiker te worden aangekondigd (geregistreerd) via de Website.
4. Buiten onze openingstijden kan de Stallinggebruiker het Stallingsobject brengen of halen. De toegang tot het parkeerterrein is afgesloten met een poort, deze is te openen met de cijfercode die op uw stallingsovereenkomst vermeld is.
5. De Stallinggebruiker is verplicht om vóór stalling gasflessen, accu’s en/of andere gevaarlijke stoffen uit het Stallingsobject te verwijderen. Op de website dient dit expliciet aangegeven te worden, door de betreffende vakjes aan te vinken.
6. Indien het Stallingsobject niet is aangemeld en/of de vakjes niet zijn aangevinkt, wordt het Stallingsobject niet in de stalling geplaatst.
7. Indien er achteraf blijkt dat er accu’s of gasflessen achter gebleven zijn in het stallingsobject is in geval van schade aansprakelijkheidsstelling niet uitgesloten.
8. Stallinggebruiker is niet verplicht om op een Stallingsobject een disselslot aan te brengen. Indien er voor gekozen wordt om dit wel te doen, dan dient een reserve sleutel in ons bezit te zijn of gedeponeerd te worden in de sleutelkast.
9. Het object kan maximaal 4 maal per jaar gehaald worden, daarboven worden kosten doorberekent.
10. Stallinggebruiker is het niet toegestaan om in de Stallingsruimte of op de locatie van de Stallinghouder onderhouds- of reparatiewerkzaamheden te verrichten.

Artikel 6. Schade aan Stallingsobject
1. Stallinghouder is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het Stallingsobject voor zover Stallinggebruiker kan aantonen dat de schade door Stallinghouder is veroorzaakt en is beperkt tot transportschade, dat wil zeggen: schade die aan het Stallingsobjectis ontstaan tijdens het verplaatsen van het Stallingsobject door de Stallinghouder. Overige schade, waarvan het aannemelijk is dat deze niet door het verplaatsen is veroorzaakt, kan niet op de Stallinghouder worden verhaald.

Artikel 7. Duur Stallingsovereenkomst, opzegging en annulering
1. De Stallingsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal één jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengt met een jaar, waarbij beide Partijen de Stallingsovereenkomst kunnen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
2. Opzegging van de Stallingsovereenkomst geschiedt schriftelijk of via de website tegen het einde van de overeengekomen duur en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand te gebeuren. De Stallinggebruiker ontvangt na opzegging een bevestiging hiervan per e-mail.
3. Tussentijdse beëindiging van de Stallingsovereenkomst jaar is niet mogelijk. Er vindt geen stallingsrestitutie plaats indien de stallinggebruiker zelf de overeenkomst wil beëindigen.

Artikel 8. Prijs en betaling
1. De Stallingsprijs dient door de Stallinggebruiker jaarlijks voor een geheel jaar bij vooruitbetaling betaald te worden. De overeengekomen bedragen zijn opeisbaar na verloop van de op de factuur vermelde betalingstermijn en worden gefactureerd in de eerste week na de ingangsdatum van het stallingsjaar. Alle op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW (21%).
2. Stallinggebruiker is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke worden gemaakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Stallinggebruiker.
3. De Stallinghouder behoudt zicht het recht om de Stallingsprijs te indexeren.
4. Stallinggebruiker is gehouden om tijdig de verschuldigde Stallingsprijs en eventuele bijkomende kosten te voldoen ook al wordt van de Stallingsruimte geen gebruik gemaakt.
5. De Stallinghouder behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van zijn retentierecht, indien en voor zover de Stallinggebruiker de verschuldigde Stallingsprijs niet of niet geheel heeft voldaan. De Stallinghouder zal het Stallingsobject derhalveniet eerder aan de Stallinggebruiker teruggeven voordat de Stallinggebruiker alle verschuldigde bedragen aan de Stallinghouder heeft voldaan.
6. Indien Stallinggebruiker ondanks aanmaning niet voldoet aan haar verplichtingen of indien Stallinggebruiker na beëindiging van de Stallingsovereenkomst het Stallingsobject niet onverwijld komt ophalen, heeft Stallinghouder het recht – nadat Stallinghouder de Stallinggebruiker daarover heeft geïnformeerd – het Stallingsobject voor rekening en risico van Stallinggebruiker buiten de Stallingsruimte te plaatsen en eventuele daaraan verbonden kosten in rekening te brengen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade aan het Stallingsobject, tenzij Stallinggebruiker aantoont dat dit direct veroorzaakt is doordat Stallinghouder zich niet aan haar zorgvuldigheidsverplichtingen heeft gehouden die voortvloeien uit de tussen Partijen gesloten Stallingsovereenkomst.
2. Stallinggebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van het Stallingsobject tegen verlies, diefstal en cascoschade (brand, overstromingen, storm e.d.), alsmede tegen andere mogelijke schades, waaronder wettelijke aansprakelijkheid
3. Stallinghouder is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade waartegen de Stallinggebruiker zich ingevolge lid 2 van dit artikel had kunnen en moeten verzekeren, waaronder:
a. brand, ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag;
b. diefstal, inbraak, verduistering of een poging tot verduistering en joyriding;
c. overstroming, vloedgolf, onderwaterzetting, hagel, aardverschuiving, vulkanische uitbarsting, lawines, vallend gesteente,instorting en aardbeving;
d. storm (windkracht 7 of meer), alsmede schade door voorwerpen die tijdens of door de storm op het Stallingsobject vallenen schade door voorwerpen die rondvliegen tijdens de storm;
e. ruitbreuk of barsten in ramen.
4. Voorts is Stallinghouder niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uit artikel 5 en 6 voor de Stallinggebruiker voortvloeiende verplichtingen, voor zover Stallinggebruiker heeft nagelaten deze na te komen.
5. Stallinghouder is evenmin aansprakelijk voor schade aan Stallingsobjecten die voortvloeit uit normale slijtage, ouderdom of langzaam inwerkende invloeden van milieu of weer, zoals vocht en schimmel, roest en rotting, ongedierte.
6. De Stallinghouder is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade waaronder doch niet uitsluitend derving van vakantiegenot.
7. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Stallinghouder, is de aansprakelijkheid van de Stallinghouder te allen tijde beperkt tot nakoming van haar verplichtingen uit de Stallingsovereenkomst en tot maximaal vijf maal het bedrag dat Stallinggebruiker uit hoofde van de Stallingsovereenkomst in een jaar verschuldigd is.

Artikel 10. Wijziging van de voorwaarden
1. Stallinghouder behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op het moment dat 30 dagen zijn verstreken na kennisgeving van de wijziging aan de Stallinggebruiker. Indien de Stallinggebruiker door de wijziging in een nadeliger positie komt te verkeren, heeft de Stallinggebruiker het recht de Stallingsovereenkomst met de Stallinghouder te beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze overeenkomst en op alle eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen trachten geschillen voor zover mogelijk in goed overleg op te lossen. Geschillen ter zake van de onderhavige overeenkomst of de uitvoering daarvan, welke niet in der minne kunnen worden beslecht, zullen worden voorgelegd aan debevoegde rechter van de woonplaats waar de Stallinggebruiker ressorteert.