Voorwaarden Stalling

Stallingperiode
Artikel 1
1) Gedurende de periode van 1 januari tot 31 december wordt het te stallen object van stallinggebruiker gestald op een door de stallingverhuurder aangewezen of aan te wijzen plaats.
2) De stalling van bovengenoemd object wordt aangegaan voor de duur van tenminste 1 jaar.
3) Het stallingcontract wordt, zonder opzegging als bedoeld in artikel3 sub 1, stilzwijgend verlengt, voor de duur van 1 jaar.

Stallingsom
Artikel 2
1) De stallingsom wordt berekend over de totale lengte van de caravan of per vierkante meter van de overige objecten.
2) Per stallingperiode wordt de stallingsom bij vooruitbetaling voldaan.
3) Bij overschrijding van de betalingstermijn worden rente en kosten in rekening gebracht.
4) Betuwe Recreatie behoudt het recht om de prijs jaarlijks aan te passen aan het prijsindexcijfer van het CBS.
5) Bij het niet voldoen van de stallingsom heeft stallingverhuurder het recht van retentie.

Beëindiging stallingcontract
Artikel 3
Het stallingcontract wordt beëindigd:
1) Door schriftelijke opzegging door de stallinggebruiker of stallingverhuurder uiterlijk 1 maand voor afloop van de stallingperiode; indien de stallingovereenkomst door de eigenaar van het te stallen object voor afloop van het lopende stallingjaar wordt beëindigd, wordt het teveel gefactureerde bedrag niet gerestitueerd.

Halen / brengen
Artikel 4
1) Stallinggebruiker dient tenminste 2 werkdagen voor de door hem gewenste ophaaldag via het halen/brengen-formulier op onze website door te geven aan de stallingverhuurder. De stallinggebruiker ontvangt hiervan een bevestiging via de E-mail. Indien de ophaaldag telefonisch wordt doorgegeven, dient de stallinggebruiker tenminste 4 werkdagen van tevoren contact op te nemen met de stallingverhuurder.
2) Voor de dag van terugbrengen, dit kan alleen via het halen/brengen-formulier op onze website of het bij het brengen op het bedrijf gemeld worden.
3) Voor het halen en brengen geldt: eerste vier keer bij het stallingjaar inbegrepen, daarna betaald u het op dat moment geldende tarief daarvoor ( halen en brengen is 1 keer ). (€ 12,50)
4) Het ophalen/wegbrengen geschiedt op de aangegeven openingstijden. (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur en zaterdag tot 12.00 uur)
5) Na sluitingstijd kunt u op het parkeerterrein komen door het toegangshek te openen, dit hek heeft een cijferslot. De code van dit slot kunt u vinden op de stallingovereenkomst.
6) U kunt uw object alleen tussen 1 november en 1 maart halen of brengen als dit voor 1 november per e-mail of schriftelijk aan ons is door gegeven.

Stallingvoorwaarden
Artikel 5
1)De stallinggebruiker mag zichzelf nimmer de toegang verschaffen tot de stallingruimte, tenzij met nadrukkelijke toestemming van de stallingverhuurder.
2)De stallinggebruiker mag nimmer zelf zijn eigendom van de stallingplaats halen dan wel naar de stallingplaats terugbrengen.
3) De stallingverhuurder zal geen onbevoegden toe laten tot uw object.
4) Het is niet toegestaan werkzaamheden of dergelijke aan de gestalde objecten uit te voeren.
5) Van 1 maart tot 1 november kan de stallinggebruiker alleen spullen brengen naar/ halen uit het stallingobject, indien dit tenminste 48 uur van tevoren telefonisch, schriftelijk of via E-mail is aangegeven. De stallingverhuurder zorgt in dat geval dat het stallingobject buiten klaarstaat. Dit geldt als 1 keer halen en brengen.
6) Tussen 1 november en 1 maart is het niet mogelijk spullen uit de caravan te halen of terug te brengen. De stalling staat dan maximaal vol, indien het toch noodzakelijk is berekenen wij hiervoor tijd die nodig is om uw object buiten en weer binnen te zetten.
7) Tijdens de stallingperiode mogen geen gevaarlijke en/of explosieve goederen in de caravan, boot, vouwwagen achterblijven. Mocht dit onverhoopt toch het geval zijn, dan is de stallingverhuurder gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving aan de stallinggebruiker de betreffende caravan, boot, vouwwagen te verwijderen. Dit betekent dat onder meer dat de gastank mee naar huis zal moeten alsook brandgevaarlijke materialen uit de caravan verwijderd dienen te worden. Dit geldt ook voor eventuele in het object aanwezige accu’s.
8) Om veiligheidsredenen is het aan te raden om een disselslot op de caravan te voeren.
9) Stallinggebruiker verplicht zich jegens stallingverhuurder het te stallen object voldoende verzekerd te hebben en te houden, niet verzekerde risico’s kunnen nimmer aan de stallingverhuurder worden toegerekend.
10) Verwisseling van eigendom van de stallinggebruiker of andere voor stallingverhuurder van belang zijnde omstandigheden dienen onmiddellijk te worden meegedeeld aan stallingverhuurder.
11) Op de dissel wordt een kleine stikker geplaatst met uw klantnummer en naam.

Vrijwaring
Artikel 6
1) De stallingverhuurder aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook, door wie, hoe en gedurende welke periode dan ook veroorzaakt.
2) De stallingverhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt bij het ophalen c.q. wegbrengen en stallen.
3) Stallingverhuurder verplicht zich jegens stallinggebruiker met de grootst mogelijke zorg de eigendom van stallinggebruiker te stallen, verplaatsen enz. Door het ondertekenen van de stallingovereenkomst door stallinggebruiker en stallingverhuurder verklaart u hiermee tevens akkoord te gaan met de hiervoor genoemde stallingvoorwaarden.